Privacy Policy Autorijschool Désiree Schattefor


Wat houdt dit in:

Autorijschool Désiree Schattefor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Autorijschool Désiree Schattefor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat houdt dit precies in:

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

  • ü  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • ü  verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • ü  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • ü  passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • ü  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • ü  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Autorijschool Désiree Schattefor ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op mijn website of zie onderaan de adresgegevens.

 

Waarvoor verwerken wij contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Désiree Schattefor verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

ü  Het aangaan van overeenkomsten;

ü  Het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleiding;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

ü  NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;

ü  Telefoonnummer;

ü  E-mailadres;

ü  Geboortedatum.

 

Verstrekking aan derden

ü  De gegevens die u aan mij geeft verstrek ik alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

ü  Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, indien er geen toestemming is verkregen door de desbetreffende leerling dit om de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

ü  Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen:

ü  Ik verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

Bewaartermijn:

ü  Autorijschool Désiree Schattefor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging:

ü  Ik hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen:

 

o   Fysieke toegangsbeveiliging

o   IT beveiliging

 

 

Rechten omtrent uw gegevens:

ü  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren.

 

Klachten:

ü  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Als wij er samen niet uitkomen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.

 

 

 

Désiree Reniers-Schattefor

Hurk 12, 5422 CG Gemert

06-19880514

 

d.schattefor@gmail.com