Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

 • a) Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens, tussentijdse toetsen of medische rijtest.
 • b) Zij zijn van toepassing op rijlessen afgenomen door Autorijschool Désiree Schattefor. Op de lesovereenkomst tussen de Autorijschool en leerling is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool

 

 • De Autorijschool leidt de leerling zo goed mogelijk op tot het CBR/BNOR praktijkexamen niveau.
 • De Autorijschool dient de aanvraag voor de tussentijdse toets (TTT) en praktijkexamen binnen 14 dagen in bij het CBR wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de leerling.
 • De Autorijschool overlegt de datum van de tussentijdse toets (TTT) en het praktijkexamen met de leerling persoonlijk.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist

 • a)  De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen.
 • b)   Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
 • c)   Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld.
 • d)   De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • e)   De leerling zal een gezondheidsverklaring moeten indienen voor zijn medische en/of psychische toestand voor rijgeschiktheid voor aanvang van de rijopleiding.
 • f)     Deze moet de leerling zelf indienen bij het CBR via de digitale weg.

 

Artikel 4. Betalingsregeling

 • De overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren bij het afsluiten van de lesovereenkomst.
 • De Autorijschool kan tijdens de duur van de lesovereenkomst de praktijkexamens van het CBR verhogen in prijs, afhankelijk van de jaarlijkse verhogingen vanuit het CBR.
 • De leerling of ouder/verzorger is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de instructeur/eigenaar is voldaan.
 • Indien de leerling of ouder/verzorger niet tijdig betaalt, hanteert de Autorijschool de volgende procedure:
 • De leerling of ouder/verzorger ontvangt eerst een WhatsApp bericht als herinnering van betalen.
 • Dan ontvangt de leerling of ouder/verzorger in tweede instantie een schriftelijke waarschuwing per e-mail.
 • De leerling of ouder/verzorger heeft 5 dagen de tijd om deze factuur alsnog te voldoen.
 • Na deze waarschuwing ontvangt de leerling of ouder/verzorger een 2e herinneringsfactuur van de achterstand hier heeft de cursist weer 5 dagen de tijd om deze factuur te voldoen.
 • De Autorijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met € 25,00 administratiekosten na de 2e herinnering.
 • Indien de leerling of ouder/verzorger nog niet betaalt, zal de Autorijschool een incassobureau inschakelen.
 • De extra kosten die hiermee gemoeid gaan zijn voor de leerling of ouder/verzorger.
 • Bij niet tijdige betaling is de Autorijschool gerechtigd onmiddellijk de rijlessen en het reserveren van de tussentijdse toets, praktijk- en/of theorie-examen te staken, die hiermee gemoeide kosten zullen verhaald worden op de leerling of ouder/verzorger.

 

Artikel 5. Rijopleiding

a)    De rijopleiding omvat rijlessen: gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een minimale tijdsduur van 60 minuten en maximaal 90 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden.

 

Artikel 6. Praktijkexamen

 • a)  Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de Autorijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de leerling in rekening.
 • b)  De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat de leerling vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de Autorijschool kan aantonen.
 • c)  Wel moet dan annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
 • d)  Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
 • e)  Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd.
 • f)    De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
 • g)  Indien de Autorijschool voor de leerling de TTT (Tussentijdse toets) of het praktijkexamen heeft gereserveerd dient de leerling zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.
 • h)  Als dit niet in orde is zijn de kosten voor het niet afgenomen examen geheel voor de leerling.
 • i)     De Autorijschool zal pas een tussentijdse toets of praktijkexamen aanvragen, pas bij voldoende niveau.

 

Artikel 7. Examengeld

 • a)  Het examengeld zal een maand voor het afgenomen (her)examen worden gefactureerd. Dit dient met het aangegeven betalingstermijn vermeldt op de factuur te worden overgemaakt zijn op de rekening van Autorijschool Désiree Schattefor.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • a)  De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overtreding tijdens de proefles, rijles, rijtest, tussentijdse toets, praktijkexamen of BNOR examen.
 • b)  Bij het afnemen van een rijtest bij een rijbewijs bezitter zullen schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overtredingen wel worden doorberekend aan de leerling.
 • c)  De Autorijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 • d)  De Autorijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de medische en/of psychische toestand van de leerling voor zover de leerling informatie hierover niet verstrekt heeft aan de autorijschool (zie artikel onder 3).
 • e)  De Autorijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de leerling, ondanks zijn/haar gezondheidsverklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

 

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding/beëindiging na slagen bij het CBR

 • a)  De leerling kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding voort te zetten.
 • b)  De Autorijschool zal dan het nog openstaat lesgeld verrekenen aan de leerling; indien dit het geval is.
 • c)  De kosten voor een geplande tussentijdse toets of praktijkexamen zullen worden teruggestort indien deze geannuleerd kunnen worden bij het CBR. Indien dit niet het geval is zullen deze worden doorberekend aan de leerling. Alleen geldt alleen voor de kosten van het CBR, dus niet de rijschoolkosten.