Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.       Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/NOR praktijkexamens of medische rijtest. Zij zijn van toepassing op rijlessen afgenomen door Autorijschool Desiree Schattefor.

2.       Op de lesovereenkomst tussen de Autorijschool en Cursist is het Nederlands recht van toepassing.

 
Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool

1.       Rijinstructie wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De cursist heeft het recht te vragen naar deze WRM pas aan de instructeur en de instructeur is verplicht deze te kunnen tonen aan de cursist.

2.       De cursist krijgt les van dezelfde instructeur.

3.       Bij ziekte of afwezigheid van de rijinstructeur zal de cursist hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte worden gesteld door de Autorijschool.

4.       De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.

5.       De cursist die via de autorijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.

6.       Er zal altijd een intake inclusief een rijles worden afgenomen.

7.       De Autorijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.

8.       De Autorijschool leidt de cursist zo goed mogelijk op tot het CBR/NOR praktijkexamen niveau.

9.       De Autorijschool dient de aanvraag voor de tussentijdse toets (TTT) en praktijkexamen binnen 14 dagen in bij het CBR wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de cursist. 

10.    De Autorijschool overlegt de datum van de tussentijdse toets (TTT) en het praktijkexamen met de cursist persoonlijk.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist

1.      De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.

2.       Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen.

3.      Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige les prijs in rekening gebracht.

4.      Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld.

5.      De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

6.      De cursist zal een eigen verklaring moeten ondertekenen voor zijn medische en/of psychische toestand voor rijgeschiktheid voor aanvang van de rijopleiding. Deze moet de cursist insturen naar het CBR.

 

Artikel 4. Betalingsregeling

1.       De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de op de factuur vermelde datum te voldoen. Indien er met termijnbetaling wordt betaalt dient deze voor de Tussentijdse Toets of Praktijkexamen te zijn betaalt.

2.       De betaling gaat per overmaking van bank of contant aan de instructeur/eigenaar.

3.       Losse lessen worden na afloop van een rijles contant betaald aan de instructeur/eigenaar.

4.       De Autorijschool houdt zich aan de tijdens de duur van de lesovereenkomst aan de lesprijs die is afgesproken met de cursist tijdens de intake.

5.       De Autorijschool kan tijdens de duur van de lesovereenkomst de praktijkexamens van het CBR verhogen in prijs, afhankelijk van de jaarlijkse verhogingen vanuit het CBR.

6.       De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de instructeur/eigenaar is voldaan.

7.      Indien de cursist niet tijdig betaalt, hanteert de Autorijschool de volgende procedure:

Ø  De cursist ontvangt in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing per e-mail. De cursist heeft 5 dagen de tijd om deze factuur alsnog te voldoen. Na deze waarschuwing ontvangt de leerling een 2e herinneringsfactuur van de achterstand hier heeft de cursist weer 5 dagen de tijd om deze factuur te voldoen.

Ø  De Autorijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met € 25,00 administratiekosten na de 2e herinnering.

Ø  Indien de leerling nog niet betaalt, zal de Autorijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten die hiermee gemoeid gaan zijn voor de cursist.

8.       Bij niet tijdige betaling is de Autorijschool gerechtigd onmiddellijk de rijlessen en het reserveren van het praktijk- en/of theorie-examen te staken, die hiermee gemoeide kosten zullen verhaald worden op de cursist.

 

 

Artikel 5. Rijopleiding

1.       De rijopleiding omvat rijlessen: gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een minimale tijdsduur van 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.

 

Artikel 6. Praktijkexamen

1.       Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de Autorijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.

2.       De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat

a.                          de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de Autorijschool kan aantonen. Wel moet dan annuleringskosten aan het CBR worden betaald.

b.                          een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven

c.                          het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.

d.                          het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

3.       Indien de Autorijschool voor de cursist de TTT (Tussentijdse toets) of het praktijkexamen heeft gereserveerd dient de cursist zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen. Als dit niet in orde is zijn de kosten voor het niet afgenomen examen geheel voor de cursist.

4.       Indien de Autorijschool van mening is dat de cursist (na afname van het startpakket en het vervolgpakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen rijbewijs B kan de Autorijschool besluiten, in overleg met de cursist, een aantal losse lessen te overleggen. De Autorijschool zal dan nog geen praktijkexamen aanvragen, pas bij voldoende niveau.

 

Artikel 7. Examengeld

  • Na aanvraag van het herexamen dient het examengeld binnen 7 dagen overgemaakt te zijn op de rekening van Autorijschool Desiree Schattefor.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1.       De cursist is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens de proefles, rijles, rijtest, het praktijkexamen of NOR examen.

2.       De Autorijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

3.       De Autorijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de medische en/of psychische toestand van de cursist voor zover de cursist informatie hierover niet verstrekt heeft aan de autorijschool (zie artikel 3.6).

4.       De Autorijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

 

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding

 

1.       De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De Autorijschool zal niet het nog openstaat lesgeld terugbetalen aan de cursist er dient voor de vooruit betaalde lessen gewoon rijlessen genomen te worden tot de rijlessen in het pakket op zijn. De kosten voor de tussentijdse toets of praktijkexamen die in het pakket zijn opgenomen en worden afgenomen bij het CBR zullen wel teruggestort worden indien hier geen gebruik van wordt gemaakt. Zijn de kosten nog niet in zijn geheel overgemaakt dan worden de nog openstaande kosten verrekent. Daarnaast zullen de intake kosten bij het vroegtijdig beëindigen van het eerste pakket weer in rekening worden gebracht.